【K.O凹凸洞】解決凹凸洞一問一答-Beverly Channel

【有趣凹凸洞疑難一問一答!】

今日Sandy太忙唔得閒同我一齊拍野,所以今次由我Kara輕鬆解答網民美容問題先,今日問題都離唔開凹凸洞,睇嚟好多人都受凹凸洞同暗瘡印困擾!即睇凹凸洞疑難一問一答喇!

網友問題節錄︰

【擠暗瘡會唔會形成凹凸洞?】【40分鐘去凹凸洞面膜有無用?】【食膠原膠白可以撫平凹洞?】

????????K.O淺層斑療程 : https://www.bvskin.com/picolaser

超speed K.O色斑 詳盡版講殲滅色素(上集)-Beverly Channel :https://youtu.be/xr_0tc-V98I

超speed K.O色斑 詳盡版講殲滅色素(下集)-Beverly Channel https://youtu.be/rjagVDtlfQY

治好千年印暗瘡印凹凸洞妙法-Beverly Channel https://youtu.be/w2J0nfA_8HI

更多BLOG文 https://www.bvskin.hk

WhatsApp查詢: 9088 2607 分店查詢: 3460 3800

*療程最終效果亦因身體狀況人而異。 *Beverly Skin Refining Center會保留最終決定權。 (療程效果因人而異) *細則及條款: -網上預約只限新客戶 -必須年滿18歲以上 -限時優惠以落預約時間作準 -預約時間需於30日內 -Beverly Skin Refining Center保留最終決定權。

× Whatsapp 查詢